Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

49776713
tel. 530 584 611

ronat@ronatsklep.pl

Czynne Pn-Pt
9:00-16:00

Regulamin ważny od 01.07 2021 r do 31.12.2022 r.

Regulamin Sklepu internetowego RONAT    ważny od  01.07 2021 r do 31.12.2022 r.

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa: sposób składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również w stosunku do Klientów dokonujących Zamówień za pośrednictwem Infolinii.
 3. Właścicielem Serwisu pod adresem: ronatsklep.pl (dalej również jako: „Sprzedawca”) jest firma RONAT Anna Rogowska NIP 7141696929, REGON 060613931. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, pod numerem ewidencyjnym 98483 . 
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie  w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Serwisu.
 5. Sklep Internetowy, umożliwia w szczególności uzyskanie informacji o towarach i ich dostępności, oraz dokonywanie zakupów.
 6. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: ronat@ronatsklep.pl , formularza kontaktowego, pisemnie na adres: RONAT, ul. Smoluchowskiego 1, 20-469 Lublin, oraz telefonicznie pod nr 530 584 611 w godz. 8-16 w dni robocze (koszt zgodnie z taryfą operatora).
 7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności.
 8. Dla skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas Rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.    Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

2.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego ronatsklep.pl na stronach sklepu internetowego.

3.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma RONAT zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

4.    Sprzedający może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie. 

5.    Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6.    Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, oraz formy zapłaty zgodnie z formularzem zamówienia. 

7.    Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je ronatsklep.pl opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedawcę.

8.    Przy zamówieniach przekraczających 3000 zł RONAT zastrzega sobie prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na konto Sprzedawcy), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.

9.    Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

10.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Sprzedawca wystawia faktury w formie papierowej i dostarcza je wraz z produktem. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie elektronicznej w formacie PDF, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: ronat@ronatsklep.pl

11.  Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację:

a.    O złożonym Zamówieniu „Złożyłeś nowe zamówienie”, będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu, która nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, 

b.    W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta, wysyłając na adres mailowy Klienta wskazany podczas składania Zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji („W trakcie realizacji”).  Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

12.  Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

13.  Klient może anulować Zamówienia poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego, bądź mailowo najpóźniej do momentu Potwierdzenia Zamówienia. Możliwość  anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.  Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub ich anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia, wiadomość zawierająca Potwierdzenie Zamówienia zostanie Klientowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.

15.  W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będą w takim przypadku realizowane w pozostałej części.

16.  Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

17.  Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez e-maile, lub w wyjątkowych sytuacjach sms a w przypadku Klientów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.

18.  W przypadku "nietypowego" Towaru, którego Zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego Zamówienia, Sprzedawca może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego Zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Podobnie w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego Zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

III. Płatności za towary

 1. Umieszczenie w Sklepie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 3. Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres ronat@ronatsklep.pl z tematem "Rezygnacja" lub dzwoniąc do firmy RONAT pod nr telefonu 530 584 611.
 4. Klient ma możliwość zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów pozostających w związku z Umową Sprzedaży:

a.    w przypadku Umowy Sprzedaży na odległość –tradycyjnym przelewem bankowym, za pobraniem (przy odbiorze), poprzez płatność elektroniczną, kartą płatniczą, blik, oraz zakup ratalny.

b.    W przypadku odbioru towaru w punkcie odbioru – gotówką, lub przedpłata na konto. Nie ma możliwości zapłaty kartą.

5.    W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który powinien dokonać wpłaty. Płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni po otrzymaniu wiadomości z numerem rachunku do wpłaty. W przypadku braku płatności w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie zostaje anulowane.

6.    Płatności gotówkowe (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki od kuriera, lub w przypadku odbioru Towaru w Punkcie Odbioru dokonywane są przy odbiorze Towaru do rąk pracownika Punktu Odbioru lub kuriera.

7.    Płatności ratalne realizowane są przez Santander Consumer Bank S.A., oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. Wysokość raty można sprawdzić przy wybranym produkcie.

8.    W przypadku płatności elektronicznej realizowanej  przez operatora Blue Media Spółka Akcyjna tj. płatności online, płatności kartą płatniczą, płatności mobile BLIK. Klient dokonuje zapłaty bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, będąc przeniesionym do strony płatności. Wpłata należności jest księgowana do 20 minut. W przypadku braku płatności w podanym czasie Klient zobowiązany jest dokonać  ponownej płatności, o czym jest informowany w Serwisie i drogą mailową. W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie jest anulowane. Płatność elektroniczna za pośrednictwem tego operatora podlega dodatkowej opłacie wysokości 1,3% ceny towaru i jest uwzględniona w koszcie za dostawę.

IV. Odbiór i dostawa Towaru

1.    W przypadku dokonania przez Klienta Zamówienia Towaru z odbiorem osobistym, Sprzedawca wydaje Towar w Punkcie Odbioru, pod warunkiem zapłaty ceny (gotówką lub przedpłata na konto).

2.    Klient informowany jest o możliwości odbioru Towaru drogą mailową lub telefonicznie.

3.    W przypadku bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Klientowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Klientowi. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a zamówienie zostanie anulowane.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta podczas Zamówienia.

5.    Klient może odebrać Towar osobiście lub wskazać inną osobę, która dokona odbioru Towaru w jego imieniu. Wskazanie osoby, tj. jej imienia i nazwiska,  winno być przesłane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres ronat@ronatsklep.pl ze wskazaniem numeru Zamówienia. Sprzedawca może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości w celu jej identyfikacji jako Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta.

6.    Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.

7.    Możliwa jest również wysyłka towaru poza terytorium RP po uprzednim ustaleniu kosztu dostawy i opłaceniu ceny towaru wraz z przesyłką.

8.    Sprzedawca informuje o wysyłce towaru. Czas dostawy Towaru zależny jest od wybranej formy dostawy.

9.    O kosztach dostawy Towarów Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia. W przypadku odbioru osobistego Towaru w Punkcie Odbioru, Sklep nie pobiera opłaty za dostawę.

10.  Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub transportem własnym Sprzedawcy.

11.  W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej).

12.  Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

13.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient. 

V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.    Towary oferowane w sklepie internetowym ronatsklep.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest paragon lub faktura dostarczona wraz z towarem.

2.    Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych, oraz numery kontaktowe znajdują się również na stronach producentów.

3.    Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta we wskazanych autoryzowanych serwisach na terenie całego kraju zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są przez właściwego gwaranta.

 1. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta, ani też nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, zarówno na podstawie rękojmi jak i gwarancji, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ronat@ronatsklep.pl

6.    Sprzedawca dostarcza Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami jednoosobowymi. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą realizowaną na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

7.    Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta o koniczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji lub informacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

8.    Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną.

9.    Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są w Serwisie, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

10.  Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem.

11.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia – kopię zatrzymać. 

12.  Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, należy składać wraz z poprawnie wypełnionym protokołem szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę.

13.  Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 

VI. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

1.    Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony towar w ciągu 14 dni. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

2.    Odstępujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na adres: Smoluchowskiego 1, 20-469 Lublin.

3.    Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4.    Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi odstępujący. Dla towarów takich jak: pralki, lodówki, zmywarki, piekarniki, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w przeciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

6.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

VII. DANE OSOBOWE

1.    Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym ronatsklep.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego , w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez RONAT Anna Rogowska z siedzibą w Lublinie, Adres korespondencyjny: ul. Smoluchowskiego 1, 20-469 Lublin, tel. 530 584 611, mail: ronat@ronatsklep.pl (administrator danych).

2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez RONAT, które wymagają podania danych osobowych. RONAT przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta (w szczególności realizacji zamówienia, wysyłki, reklamacji), a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

3.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie na adres ronat@ronatsklep.pl

4.    Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego ronatsklep.pl poświęconej polityce prywatności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta).
 5. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. 
 6. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: 
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość; 
 2. Polityka Prywatności;  dostępna pod adresem: ronatsklep.pl/polityka-prywatnosci,371.html

7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07 2021 r.